loader


Dermoshop Goodwill –  Allmänna villkor


Mellan Dermoshop Ab och Kampanjdrivaren gäller dessa allmänna villkor på alla Kampanjer under Dermoshop Goodwill-projektet.
 

Definitioner

”Dermoshop” avser samtliga bolag inom Dermoshopkoncernen. 

”Dermoshop Goodwill-projektet” avser det projekt, genom vilket Dermoshop erbjuder möjligheten att skapa medelsanskaffningskampanjer åt Kampanjdrivaren.  

”Representant” avser den fysiska personen som representerar Kampanjdrivaren och som öppnar och skapar Kampanjen, dvs. i de fall Kampanjdrivaren är en förening eller annat samfund, den person som Kampanjdrivaren har utsett att agera som representant mellan föreningen och Dermoshop och i de fall Kampanjdrivaren är skolklass, en enskild förälder/klassföreståndare.

”Kampanj” avser den tidsbegränsade verksamheten, där Kampanjdrivaren skapar en särskild kampanjsida för Ändamålet under Dermoshop Goodwill-projektet på Dermoshop Goodwill-hemsidan, med syftet att anskaffa medel för Ändamålet.

”Kampanjdrivare” avser drivaren av Kampanjen och Dermoshops avtalspart. 

”Ändamål” avser Kampanjdrivarens medelanskaffningsändamål, såsom t.ex. en skolklass klassresa eller lägerskola, eller en förenings ideella verksamhet, såsom t.ex. läger eller fotbollscup.

”Produkt” avser produkter som finns att köpas via Dermoshop Goodwill, vilka definieras på Dermoshop Goodwills webbsidor.
 

Dermoshop Goodwill

Med syftet att stödja föreningar, skolklasser och motsvarande sammanslutningar erbjuder Dermoshop medelanskaffningskampanjer genom Dermoshop Goodwill-projektet. Kampanjdrivaren ges möjligheten att under en begränsad tid anskaffa medel till ett gemensamt Ändamål genom en Kampanj. Dermoshop Goodwill riktar sig inte till privatpersoner.

Dermoshop förbehåller sig rätten att inte godkänna en specifik Kampanj för det fall att Kampanjen, Ändamålet eller Kampanjdrivaren inte är i enlighet med dessa allmänna villkor.
 

Kampanj

Representanten skapar en kampanjsida för Kampanjdrivarens Ändamål via Dermoshop Goodwills hemsida. Representanten laddar upp en beskrivning av Ändamålet och kan även ladda upp bilder till kampanjsidan.     

Kampanjen kan endast vara giltigt en begränsad tid, högst 6 veckor.  

Kampanjdrivaren har endast rätt att skapa en Kampanj per Ändamål. 

Efter att Dermoshop har granskat och godkänt kampanjsidan, fastställs kampanjtiden och Kampanjdrivaren tilldelas en kampanjsida som kan användas vid köp av Produkter från Dermoshops webbshop. Kampanjdrivaren får efter att kampanjen har avslutats en ersättning för varje Produkt som har köpts med den ifrågavarande kampanjsidan.

Dermoshop förbehåller sig rätten att alltid granska en kampanjsidas innehåll före Kampanjen lanseras offentligt. Vänligen notera att Kampanjsidan är offentlig. 
 

Ersättning

Kampanjdrivaren erhåller 2,5 euro per Produkt som har köpts via Kampanjen. 

Dermoshop betalar ut medlen till det angivna bankkontot senast 14 dagar efter Kampanjens slutdatum.
 

Icke-juridiska personer som Kampanjdrivare

Genom att godkänna dessa allmänna villkor bekräftar Representanten att: 
    den förtjänst som uppkommer som ett resultat av Kampanjen ska inte tillfalla enskilda privatpersoner;  
    intäkterna ska oavkortat och enbart användas till att uppfylla Ändamålet eller för Kampanjdrivarens ideella verksamhet; och 
   intäkterna ska fördelas jämt inom Kampanjdrivaren, dvs. t.ex. jämt inom skolklassen, eller bland de individer som berörs av Ändamålet.  

Dermoshop betonar att Kampanjdrivaren alltid ansvarar för samtliga skatte- och övriga påföljder av en Kampanj och rekommenderar att Representanten och Kampanjdrivaren bl.a. bekantar sig med Skatteförvaltningens vid var tid gällande instruktioner avseende beskattningen av medelsanskaffning i klasskommittéer ifall Ändamålet berör en skolklass medelsanskaffning.
 

Representanten och Kampanjdrivarens åtaganden 

Representanten och Kampanjdrivaren förbinder sig att följa Dermoshops anvisningar och instruktioner i samband med skapandet av Kampanjen samt ifyllningen av Kampanj- och personuppgifterna. Representanten ska vara myndig.

Representanten och Kampanjdrivaren ansvarar för Kampanjdrivarens kampanjsida. Representanten och Kampanjdrivaren ansvarar även för att Ändamålet, kampanjnamnet, kampanjuppgifterna och bilderna som laddas upp till kampanjsidan är riktiga och inte kränkande eller i strid med lag, samt att samtycke har erhållits på förhand av de privatpersoner som eventuellt syns på uppladdade bilder. Representanten och Kampanjdrivaren ansvarar även för att inga immateriella rättigheter, såsom upphovsrätt eller varumärkesrätt, kränks på grund av bilderna som laddas upp på kampanjsidan. 

Genom att godkänna dessa allmänna villkor försäkrar och intygar Representanten och Kampanjdrivaren att dessa har tagit del av och förbinder sig att följa dessa allmänna villkor samt i övrigt följa de instruktioner som Dermoshop ger eller kan komma att ge under Kampanjen. Därtill försäkrar och intygar även Representanten att denna har erhållit en fullmakt från Kampanjdrivaren, att på Kampanjdrivarens vägnar representera och agera för Kampanjdrivaren i alla hänseenden gällande skapande av kampanjsida och upprätthållande av Kampanj. 

Representanten kan inte överlåta sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor eller sin roll som Representant utan både Kampanjdrivarens och Dermoshops skriftliga godkännande.
 

Personuppgiftsbehandling

Representantens personuppgifter sparas och behandlas i Dermoshops databas i enlighet med personuppgiftslagen (22.4.1999/523). Kampanjdrivarens och Representantens uppgifter sparas och kan användas i marknadsföringssyfte också efter att Kampanjdrivaren fullgjort alla sina åtaganden gentemot Dermoshop under en specifik kampanj. Kampanjdrivarens och Representantens uppgifter kan även användas i marknadsföringssyfte inom andra bolag hörande till samma koncern som Dermoshop. 

Genom att godkänna dessa allmänna villkor samtycker Representanten till Dermoshops behandling av Representantens personuppgifter på sätt som de beskrivits ovan och i enlighet med Dermoshops personuppgiftsbeskrivning.
 

Missbruk

Dermoshop har en nolltolerans-policy gentemot missbruk, bedrägeri eller obehörig vinst avseende Kampanjer eller ersättningen som Kampanjer generar. 

Dermoshop förbehåller sig rätten att inte betala ut ersättning för en Kampanj, ifall det förekommer misstankar om missbruk, bedrägeri, obehörig vinst eller andra faktorer som är i strid med dessa allmänna villkor. 

Dermoshop förbehåller sig rätten att neka eller stänga kampanjsidor om det framkommer att Ändamålet inte är i enlighet med Dermoshop Goodwill-projektets syfte eller dessa allmänna villkor. Dermoshop förbehåller sig även rätten att enhälligt stänga stötande eller kränkande kampanjsidor, eller delar av dess innehåll eller bilder, utan att på förhand meddela Representanten eller Kampanjdrivaren.

Dermoshop förbehåller sig även rätten att säga upp avtalsförhållandet med Kampanjdrivaren och stänga Kampanjen med omedelbar verkan ifall Kampanjdrivaren eller Representanten inte fullföljer sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor. 

Allt missbruk av Dermoshop Goodwill-projektet polisanmäls. 
 

Parternas rättsliga ställning

Avtalsförhållandet mellan Dermoshop och Kampanjdrivaren ska inte medföra att Dermoshop i förhållande till Kampanjdrivaren eller Representanten ska anses vara arbetsgivare eller att Kampanjdrivaren eller Representanten i förhållande till Dermoshop ska anses vara arbetstagare, agent eller motsvarande. Kampanjdrivaren eller Representanten ska heller inte anses vara handelsrepresentant för Dermoshop enligt lagen om handelsrepresentanter och försäljare (8.5.1992/417). 

Dermoshop tar inte ansvar för några skattepåföljder eller -konsekvenser som Kampanjdrivaren eller Representanten genom Dermoshops Goodwill-projekt kan förorsakas, utan Kampanjdrivaren eller Representanten ansvarar själv för alla eventuella skattepåföljder och -konsekvenser. 
 

Ansvarsfriskrivning

Dermoshop strävar efter att säkerställa att den information som publiceras på Dermoshop Goodwill-hemsidan är korrekt och aktuell, men Dermoshop garanterar dock inte att informationen på hemsidan är korrekt till alla delar. Detta innebär bl.a. att inga garantier överhuvudtaget ges beträffande koncishet, fullständighet, laglighet, aktualitet, användbarhet eller riktighet i informationen som finns på hemsidan. Dermoshop garanterar inte heller att åtkomsten till hemsidan sker utan problem eller avbrott.

Dermoshop har inte någon skyldighet att ta bort gammal information från hemsidan eller att uppdatera eller korrigera sådan information.  

Dermoshop förbehåller sig rätten att rätta, utöka eller på annat sätt justera hemsidans innehåll när som helst utan föregående meddelande. Dermoshop förbehåller sig även rätten att sluta distribuera hemsidan utan föregående meddelande.

Dermoshop ansvarar inte för indirekta skador som Representanten, Kampanjdrivaren eller någon tredje part kan förorsakas genom eller med anledning av Dermoshop Goodwill-projektet.
 

Force majeure

Ifall Dermoshop hindras från att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor på grund av en oväntad omständighet utanför Dermoshops kontroll, så som t.ex. strejker eller lockouts, eldsvådor, statsmaktens åtgärder, inskränkningar ifråga om råvaror, olyckor rörande produktion eller transport eller liknande orsaker, är Kampanjdrivaren inte berättigad till skadestånd eller någon annan ersättning av Dermoshop. 
 

Övriga villkor

Dermoshop förbehåller sig rätten att använda och nämna Kampanjdrivaren och Kampanjen som referens i marknadsföringssyfte på Goodwill-hemsidan.  

På köp av Produkterna och i övrigt tillämpas Dermoshops vid var tid gällande beställningsvillkor. 

Dermoshop förbehåller sig rätten till att göra eventuella ändringar eller tillägg till dessa allmänna villkor. 

På dessa allmänna villkor och på avtalsförhållandet mellan Dermoshop och Kampanjdrivaren tillämpas finländsk lag. Eventuella tvister gällande dessa allmänna villkor ska avgöras av Österbottens tingsrätt som första instans. 
 

Genom att godkänna dessa allmänna villkor garanterar Representanten att; 
•    Representanten har läst och godkänner dessa allmänna villkor och att Kampanjen är lagenlig och i enlighet med dessa allmänna villkor;  
•    Representanten har rätt att representera Kampanjdrivaren under Dermoshop Goodwill-projektet; och 
•    Representanten har bekantat sig med dataskyddsbeskrivningen och samtycker till behandlingen av dennes personuppgifter.